Wat is ISO 14001:2015?

Een milieuzorgsysteem is (bij voorkeur) een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheeWat is ISO 14001:2015?rsen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

 • structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering
 • voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's
 • gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem zou moeten voldoen.

Wat houdt ISO 14001:2015 in?

Door inzicht te hebben in de milieurisico’s en op de hoogte te zijn van relevante milieuwet- en regelgeving wordt er gewerkt aan het terugdringen van milieubelasting. U bent op de hoogte van kansen en risico’s om milieuprestaties te verbeteren en het risico op milieubelasting te verminderen.

Door milieubeleid en -doelstellingen op te stellen, te meten en bij te sturen wordt er continu gewerkt aan verbetering van uw organisatie. De vertaalslag van de strategie van de organisatie naar de uitwerking door uw medewerkers in de dagelijkse praktijk is terug te zien in de doelstellingen. Hierdoor maakt u het verschil ten opzichte van concurrenten.

Door het beschrijven en doorvoeren van belangrijke processen op het gebied van milieu wordt bereikt dat elke medewerker op dezelfde wijze werkt aan het voorkomen van milieuschade en het verbeteren van de milieuprestaties. Medewerkers worden bewuster van de gevolgen van hun handelingen op de milieuprestaties. Doordat de organisatie op de hoogte is van de risico’s kan er worden gewerkt aan het verbetering van de milieuprestatie.

Wat zijn de voordelen van ISO 14001:2015?

Als u beschikt over een milieuzorgsysteem heeft u de mogelijkheid om het systeem te certificeren volgens de 
ISO 14001 norm.

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

 • formele bevestiging van een goed werkend milieuzorgsysteem door een onafhankelijk en erkend certificatiebureau
 • communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden
 • een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving
 • versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago
 • stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

Is een ISO 14001:2015 certificering verplicht?

ISO 14001:2015 is niet wettelijk verplicht, maar wel vaak een eis van opdrachtgevers. U draagt daarnaast bij aan een beter milieu en uw bedrijf heeft een professionelere uitstraling.

Hoe krijg ik een ISO 14001:2015 certificaat?

Uw bedrijf voldoet aan de milieu-wetgeving en is actief bezig met het verbeteren van de milieuprestaties. Dit ligt vast in uw handboek en er wordt regelmatig geëvalueerd.

Wat kost een ISO 14001:2015 certificering?

Een ISO 14001:2015 certificaat is maatwerk. De hoeveelheid werk is afhankelijk van uw branche, het aantal medewerkers en het aantal locaties. Verderop op deze pagina kunt u een vrijblijvend prijsvoorstel voor uw bedrijf aanvragen.

Wat moet er gedaan worden voordat u aan ISO 14001:2015 voldoet?

Bij het opzetten van een milieumanagementsysteem worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inventariseren van de kansen en risico’s op het gebied van milieu
 • Inventariseren van milieuwet- en regelgeving
 • Opstellen van het milieumanagementsysteem (o.a. handboek, procedures e.d.)
 • Opstellen van beleid en doelstellingen op het gebied van milieu
 • Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie
 • Uitvoeren van beleid en doelstellingen op het gebied van milieu
 • Toetsen van de uitvoering van beleid en doelstellingen a.d.h.v. interne audit
 • Toetsen van de werking van het milieumanagementsysteem a.d.h.v. directiebeoordeling
 • Kiezen van externe Certificerende Instantie (CI) die komt toetsen of de organisatie voldoet aan de norm
Veel gestelde vragen

Onderwerpen