Wat houdt BRL 7000 in?

Onder deze BRL valt de uitvoering van waterbodem- en bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. Wanneer sprake is van ‘saneren’ wordt bepaald door de regelgeving. In de volgende situaties is het verplicht de werkzaamheden onder certificaat uit te voeren:

  • De aanwezigheid van een beschikking op een saneringsplan (Wbb), afgegeven door het bevoegd gezag Wbb
  • ofwel de verklaring van instemming met de melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb)
  • ofwel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het bevoegde gezag Wm.

Wat valt onder BRL 7000?

Onder de BRL 7000 vallen de volgende protocollen:

  • 7001 grond + grondwater
  • 7002 in-situ sanering
  • 7003 waterbodem

Als uitvoerende partij dient u over bovengenoemd certificaat te beschikken bij de uitvoering van een sanering. Op ieder werk hoort bij de uitvoering van kritische werkzaamheden een KVP’er (kwaliteitsverantwoordelijk persoon) aanwezig te zijn. Deze KVP’er kan een medewerker van uw eigen organisatie zijn.

Is een BRL 7000 certificaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht een BRL 7000 certificaat te hebben wanneer u waterbodem of bodemsanering uitvoert. Voor saneringsonderzoek is dit niet nodig.

Hoe krijg ik een BRL 7000 certificaat?

U kunt één of meerdere werknemers laten certificeren. Zij zijn na deze opleiding op de hoogte van wet- en regelgeving omtrent bodemsanering.

Wat kost een BRL 7000 certificaat?

De kosten van het BRL 7000 certificaat zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en het aantal medewerkers dat u op wilt leiden. Vraag daarom onderaan de pagina een vrijblijvend prijsvoorstel aan. 

Heb ik voor bodemsaneringsonderzoeken ook BRL 7000 nodig?

De activiteiten die voorafgaan aan de uitvoering van een bodemsanering vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Naast het opstellen van een saneringsplan geldt dit dus ook voor het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd.

Wel dient het saneringsplan als uitgangspunt voor de sanering. De werkingssfeer van de BRL beperkt zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieu hygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen