Blog

Hoe ziet een audit van de Safety Culture Ladder eruit?

Hoe gaat een audit in zijn werk bij de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder)?

Een Safety Culture Ladder audit is anders dan andere audits

Een audit voor de Safety Culture Ladder is een heel andere audit dan een audit voor VCA of een managementsysteem conform een ISO standaard. Bovendien mag een audit voor de Safety Culture Ladder niet in combinatie met een andere audit worden uitgevoerd. Dus tijdens de VCA audit direct de Safety Culture Ladder mee beoordelen, is niet toegestaan. Tijdens de audits voor de Safety Culture Ladder beoordelen de auditoren geen “papieren veiligheid“ zoals procedures etc., maar juist het verhaal daarachter.

Hoe ziet zo'n SCL audit eruit?

Een Safety Culture Ladder audit bestaat uit een bezoek aan de te certificeren vestiging(en) en aan een of meerdere projectlocaties. De beoordeling vindt plaats op basis van interviews en observaties. Tijdens interviews zullen auditoren eerder vragen naar het waarom van een procedure dan om de procedure zelf. Naast interviews met diverse personen in de organisatie kijken zij ook wat er gebeurt in de praktijk. Aan de hand van observaties in de organisatie en op projecten gaan zij het gesprek aan met diverse betrokkenen (dit kunnen dus ook opdrachtnemers zijn) om te beoordelen hoe zij tegen veiligheid aankijken.
Bij een audit op een bepaalde trede worden de voorgaande treden altijd mee beoordeeld. Dus als u trede 4 wilt certificeren, dient u ook te voldoen aan trede 2 en 3. De audit wordt bovendien altijd uitgevoerd door twee auditoren. Dat betekent dat ieder interview of projectbezoek door twee auditoren wordt uitgevoerd. Zij mogen zich niet opsplitsen. Dit om enige objectiviteit in te bouwen. Aan de hand van de interviews en observaties bepalen de auditoren, met behulp van de gemaakte aantekeningen, samen of zij hetzelfde hebben gehoord en gezien en wat ze ervan vinden. Zij bepalen dus samen de hoeveelheid punten die per vraag wordt toegekend.

Een auditdag bij de Safety Culture Ladder

Elke auditdag begint met een dagopening, waarin het auditprogramma en de te interviewen personen van die dag worden doorgenomen. Op één auditdag worden meerdere interviews afgenomen. Een interview duurt gemiddeld tussen de 45 minuten en 1,5 uur en bestaat uit een open gesprek waarbij de auditoren de sterke punten en verbetermogelijkheden ten aanzien van het Veiligheidsbewustzijn proberen te achterhalen. Aan het einde van iedere auditdag volgt een korte terugkoppeling en wordt, indien nodig, het auditplan verder afgestemd.

Scores toekennen bij de Safety Culture Ladder

Bij een audit voor de Safety Culture Ladder worden geen afwijkingen geschreven. De auditoren kennen binnen de 6 bedrijfsaspecten per karakteristiek scores toe. De scores zijn afhankelijk van de mate waarin men aan de eisen voldoet. Dat kan zijn; geen, deels, merendeels of volledig. Per bedrijfsaspect dient een minimaal aantal punten behaald te worden. Ook dient er over alle aspecten samen een minimaal aantal punten behaald te worden. De eindscore is zoals het is en staat niet ter discussie.
Oftewel, uiteindelijk heeft een organisatie de gewenste trede wel of niet behaald. Indien de gewenste trede niet is behaald, maar de voorgaande treden zijn wel behaald dan krijgt men een certificaat voor het hoogste niveau wat wel behaald is. Dus bijvoorbeeld wanneer het ambitieniveau trede 4 niet behaald is, maar men voldoet wel aan de eisen van trede 2 en trede 3, dan krijgt men een certificaat op trede 3.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...